فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیر ساخت شبکه

فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیر ساخت شبکه

بستر سازی:
ردیفعنوان خدمات شبکهواحدقیمت (ریال)توضیحات
1نصب ترانکینگ فلزی تا سایز 12 سانتی مترمتر طول122000

شامل Earth نمودن برای فلزی
2نصب ترانکینگ غیرفلزی تا سایز 12 سانتی متر
متر طول106000

3نصب ترانکینگ فلزی بالاتر از 12 سانتی متر
متر طول146000

شامل Earth نمودن برای فلزی
4نصب ترانکینگ غیرفلزی بالاتر از 12 سانتی مترمتر طول120000
5نصب اتصالات ترانکینگ ( ماننداتصالات گوشه لگراند ....)متر طول14000
6کانال گذاری پلاستیکی )داکت( بدون گوشه و زاویه تا سایز 3
سانتی متر
متر طول30000
77 کانال گذاری پلاستیکی )داکت( بدون گوشه و زاویه از سایز 5/3
سانتی متر با بالا
متر طول35000
8نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیتا سایز 28 میلیمترمتر طول31000
9نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیاز سایز 28 تا 47 میلیمترمتر طول35000
10نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیاز سایز 47 تا 60 میلیمتر متر طول44000
11نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیاز سایز 60 میلیمتر به بالامتر طولتوافقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *