پروژه درمانگاه طوس (تامین اجتماعی)

نام پروژه پروژه درمانگاه طوس (تامین اجتماعی) محل پروژه کارگر جنوبی ماه و سال اجرا مرداد ماه سال 1396 مدت اجرا 20 روز کاری تعداد افراد اجرا 2 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد پریز برق 68 عدد کابل کشی برق و ups 730 متر کابل کشی فشار قوی 140 متر

پروژه پلی کلینیک اشرفی اصفهانی (تامین اجتماعی)

نام پروژه پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین(تامین اجتماعی) محل پروژه شهرستان ورامین ماه و سال اجرا اردیبهشت ماه سال 1396 مدت اجرا 10 روز کاری تعداد افراد اجرا 3 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد پریز برق 64 عدد نصب تابلو 3 فاز 2 عدد کابل کشی برق و ups 493 متر